کلام جدید
38 بازدید
محل ارائه: دانشکده علوم قرانی تهران1375
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده ای از مسایل کلام جدید در دهه80 وقبل از گستردگی موضوع